Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sunshift Sunshift zonnetje

Zonwering voor Arnhem, Nijmegen & omstreken

Algemene voorwaarden van Sunshift zonwering.

Molenkamp 31
6681 MN Bemmel

Tel. 06-14804452

www.sunshift.nl
info@sunshift.nl

KvK 09179234

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met ons!

Rolgordijn home

Algemene voorwaarden Sunshift

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sunhift Zonwering (hiena te noemen Sunshift) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Verkoopvoorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden staan op www.sunshift.nl en zijn gedopeneerd bij de kamer van koophandel Arnhem en zullen door ons op eerste verzoek worden toegezonden, alsmede bij aanbieden , bestellingen bij overeenkomsten overhandigd/meegezonden worden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeften van Sunshift worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sunshift ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Sunshift zijn vrijblijvend en Sunshift behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of uitzonderlijke prijsstijgingen van grondstoffen/transportkosten noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sunshift. Sunshift is gerechtigd een overeenkomst te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sunshift dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 De inhoud van de website, www.sunshift.nl, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Sunshift via Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sunshift kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. Sunshift is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1 De vermelde prijzen zijn voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief 19% BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzijn anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient contant te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betalinghad moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vetragingrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Sunshift bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Sunshift haar vordering ter incasso uitbesteed, bent u tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Sunshift om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, alsmede alle kosten zoals deurwaarder en advocaat.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sunshift gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Sunshift.
3.6 Sunshift heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Sunshift opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in staat laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 U bent verplicht Sunshift van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen schriftelijk dan wel per e-mail. Zolang Sunshift geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Sunshift bekend adres. Door het plaatsen van een bestelling machtigt u Sunshift onherroepelijk om in geval van wan-en/of nonbetaling uw adresgegevens op te vragen bij de gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sunshift verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico terzake de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sunshift geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Sunshift garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sunshift daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sunshift de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten en diensten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Garantie

8.1 Behoudens afzonderlijk verstrekte garantie op een specifiek goed, verleent Sunshift gedurende één jaar na leveringsdatum aan u garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, zulks op voorwaarde dat door u is voldaan aan de door Sunshift verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing: zulks desgewenst door u ten genoegen van Sunshift aan te tonen. Voor garantiegevallen buiten Nederland, echter binnen België, Luxemburg en de Bondsrepubliek Duitsland komen de reis- en verblijfkosten van de medewerkers van Sunshift en/of transportkosten van de vervangende goederen voor uw rekening.
8.2 Uitgesloten goederen die door Sunshift worden doorgeleverd. Voor deze goederen zal een zelfde termijn en voorwaarden worden gehanteerd, zoals die door de leveranciers van Sunshift is vastgesteld.
8.3 De aansprakelijkheid van Sunshift kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed, dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van Sunshift en naar keuze uit te voeren te plaatse of aan de fabriek.
8.4 Sunshift is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de zijde van u of derden opgekomen en verband met de door Sunshift geleverde goederen en/of diensten.
8.5 Garantie op de door Sunshift geleverde goederen en/of door Sunshift uitgevoerde werken worden slechts verleend, indien en voor zover bepaaldelijk schriftelijk door Sunshift verleend, en strekt zich nooit verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Sunshift vervaardigde materialen en producten, dan wel op de door Sunshift uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.
8.6 Sunshift maakt het voorbehoud dat per eenheid of per partij kleur- of graderingsverschillen kunnen voorkomen zulks géén aanleiding kan zijn tot afkeuring, annulering, non-betaling van de bestelling.
8.7 De garantie vervalt indien de door Sunshift geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door de Sunshift uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedaningheid van de te verwerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik door u of door u aangetrokken derden
8.8 U bent verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings-en/of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor applicatie, ongeacht de eventueel door Sunshift gegeven adviezen of beoordelingen.
8.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of uitgevoerd werk, alsmede tijdig onderhoud. Wanneer u bij het betrekken van nieuwbouwobjecten, tegen advies van Sunshift in, bepaalde werkzaamheden wil doen verrichten of beletten, is elke reclame hierop uitgesloten, mits schriftelijk anders overeengekomen.
8.10 Evenmin kunnen reclames geldend gemaakt worden;
A. Indien niet door Sunshift aangebrachte bevestigings-montageplaatsen, onvoldoende vlak zijn. Indien u Sunshift heeft opgedragen door het vlakmaken der bevestings-montageplaatsen zorg te dragen en Sunshift heeft deze opdracht aangenomen, is Sunshift hiervoor aansprakelijk tenzij Sunshift uitdrukkelijk deze aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
B. Indien de bevestigings-montageplaatsen niet goed blijvend droog zijn. Aangezien dit laatste niet is vast te stellen, is Sunshift nimmer aansprakelijk voor uit dien hoofde ontstane schade.
C. Noch aan verkleuring welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handelsnuance algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kunt u het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.
D. Het in geringe mate aanwezig zijn van andere dan de overeengekomen stoffen in door Sunshift geleverde materialen ontheft u niet van de verplichting de overeengekomen prijs te betalen. Evenmin zal dit aanleiding kunnen zijn tot het geheel of gedeeltelijk afkeuren van de geleverde goederen.
E. Geringe en voor u niet essentiële verschillen van kleur, kwaliteit, hardheid, dikte e.d. kunnen geen redenen zijn tot afkeuring. Afkeuring van één of meerdere exemplaren van wel eenheden uit de geleverde partijen kan niet leiden tot afkeuring van de gehele partij en/of werkzaamheden. F. Verschillen als bedoeld in de aanhef van dit artikel vallen geheel buiten verantwoordelijkheid van Sunshift daar waar het natuurproducten betreft. Sunshift is derhalve niet aansprakelijk voor bedoelde verschillen en eventueel daaruit voortvloeiende schaden en/of interessen.
8.11 Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.
8.12 Knikvouwen en krijtstrepen, welke ontstaan bij de verwerking van zonweringdoeken, alsmede wafel- of visgraadpatroon in de buurt van zomen en naden van zonweringdoek behoren tot normale producteigenschappen en kunnen nimmer tot reclamatie leiden
8.13 Geen enkele reclame, claim of garantieclaim, geeft u het recht de nakoming van uw verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, geheel of gedeeltelijk op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sunshift, dan wel tussen Sunshift en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sunshift, is Sunshift niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sunshift.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sunshift ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dan Sunshift gehouden is tot enig schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sunshift kan worden toegekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en mocht krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Sunshift schriftelijk opgave doet van een adres, is Sunshift gerechtigd alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sunshift schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
11.2 Wanneer u aan Sunshift gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nalevering van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sunshift deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst met Sunshift in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sunshift vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Sunshift is bevoegd om bij u uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.5 De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Sunshift klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Vanzelfsprekend gebruikt Sunshift het klantenbestand volgens de regels die zijn opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Sunshift: Molenkamp 31, 6681 MN Bemmel, Tel. 06-14804452, www.sunshift.nl, info@sunshift.nl, KvK 09179234

WILT U MEER INFORMATIE OVER SUNSHIFT ZONWERING OF
DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WIJ AANBIEDEN?
Call Now Button